مثبت تو - راه خودت را بساز

تجربه همراهی تا موفقیت

مثبت تو به شما و کسب و کار شما کمک می کند تا با شناخت و توسعه

گوهرهای وجودی و مدیریت استعدادها راه موفقیت خودتان را بسازید

مدیریت استعداد
Talent Management
برای شناسایی و به کارگیری، توسعه حرفه ای و مدیریت استعدادها در جهت دستیابی به اهداف کسب و کار
توسعه فردی
Personal Development
برای ترسیم و انتخاب اهداف کلیدی و سرنوشت ساز زندگی و استراتژی ها و راه های دستیابی به آنها
موفقیت شغلی - مثبت تو
خودشناسی
Self Awareness
برای شناخت توانمندی ها، قابلیت ها، پتانسیل ها و گوهرهای وجودی منحصر به فرد شما
mbti - مثبت تو
راه خودت را بساز ...
8

سال های همراهی توسط مثبت تو

1258

همراهان برنامه های توسعه مثبت تو

58

برنامه های توسعه برگزار شده توسط مثبت تو

MBTI ایران خودرو

تربیت ارزیاب کانون ارزیابی : پنجاه و هشتمین کارگاه MBTI

پنجاه و هشتمین کارگاه MBTI پنجاه و هشتمین کارگاه MBTI با تمرکز بر تربیت ارزیاب کانون ارزیابی به منظور آشنایی ...
MBTI فرپام

فرپام: پنجاه و هفتمین کارگاه MBTI

پنجاه و هفتمین کارگاه MBTI پنجاه و هفتمین کارگاه MBTI  با تمرکز بر موضوع شناخت کاربردهای سازمانی (نظیر تناسب شغل و ...

پنجاه و ششمین کارگاه MBTI

پنجاه و ششمین کارگاه MBTI پنجاه و ششمین کارگاه MBTI با تمرکز بر موضوع مسیرشغلی  با استفاده از MBTI Step I بار ...

پنجاه و پنجمین کارگاه MBTI

پنجاه و پنجمین  کارگاه MBTI پنجاه و پنجمین کارگاه MBTI با تمرکز بر موضوع خودشناسی و تیم سازی و با استفاده از ...

پنجاه و چهارمین کارگاه MBTI

پنجاه و چهارمین کارگاه MBTI پنجاه و چهارمین کارگاه MBTI با تمرکز بر موضوع آشنایی با کاربردهای سازمانی MBTI و با ...

پنجاه و سومین کارگاه MBTI

پنجاه و سومین کارگاه MBTI پنجاه و سومین کارگاه MBTI در قالب کانون ارزیابی مدیران برای بیش از ۳۰ مدیر ...

۴۹امین الی ۵۲امین کارگاه MBTI – بانک تجارت

کانون ارزیابی ۴۹امین الی ۵۲امین کارگاه MBTI در قالب کانون ارزیابی مدیران برای بیش از ۱۰۰ مدیر ارشد بانک تجارت ...

چهل و ششمین الی چهل و هشتمین کارگاه MBTI

چهل و ششمین تا چهل و هشتمین کارگاه MBTI چهل و ششمین الی چهل و هشتمین کارگاه MBTI با موضوع برنامه ...

افتخار همراهی شان را داشته ایم:

رفتن به نوارابزار