مثبت تو - راه خودت را بساز

تجربه همراهی تا موفقیت

محمدحسین میرمجیدی

Human Capital & Talent Management Consultant
Personal Development Coach

مدیریت استعداد و سرمایه انسانی
PlusYou TALENT

کسب و کار شما را همراهی می کنیم تا با شناسایی، جذب و به کارگیری (استعدادیابی)، آموزش، رشد و توسعه حرفه ای (استعداد پروری) و حفظ و مدیریت استعدادها و سرمایه های انسانی (استعداد داری) در میان رقبا اول باشید.

بیشتر در PlusYou Talent

خودشناسی و توسعه فردی
PlusYou IDP

شما را همراهی می کنیم تا با شناخت توانمندی ها پتانسیل ها و گوهرهای وجودی منحصر به فرد خود، اهداف کلیدی و سرنوشت ساز زندگی (تحصیلی، شغلی، مالی و …) را به درستی انتخاب نمایید و با استراتژی ها و روش های صحیح به آنها دست یابید.

بیشتر در PlusYou IDP

توسعه حرفه ای
توسعه رهبری
کانون ارزیابی و توسعه
استخدام

اسرار کار

بینش هایی از درون گوگل که شما را تغییر خواهد داد ...

نویسنده: لزلو باک (معاون عملیات مردمی گوگل)

مترجمین: محمدحسین میرمجیدی ، منصور شیرزاد

اسرار کار - WorkRules
راه خودت را بساز ...
8

سال های همراهی توسط مثبت تو

1368

همراهان کارگاه های مثبت تو (نفر)

63

کارگاه های برگزار شده توسط مثبت تو

کارگاه MBTI کانون ارزیابی شهرداری تهران

کانون ارزیابی شهرداری تهران : ۵۹ امین الی ۶۲ امین کارگاه MBTI

MBTI ایران خودرو

تربیت ارزیاب کانون ارزیابی : پنجاه و هشتمین کارگاه MBTI

MBTI فرپام

فرپام: پنجاه و هفتمین کارگاه MBTI

پنجاه و ششمین کارگاه MBTI

کارگاه مثبت تو - محمدحسین میرمجیدی

پنجاه و پنجمین کارگاه MBTI

پنجاه و چهارمین کارگاه MBTI

پنجاه و سومین کارگاه MBTI

۴۹امین الی ۵۲امین کارگاه MBTI – بانک تجارت

کارگاه های محمدحسین میرمجیدی 

افتخار همراهی شان را داشته ایم: