مدل منابع انسانی ؛ فیلیپس ، PCMM ، استاندارد ۳۴۰۰۰

مدل منابع انسانی ؛ تعالی منابع انسانی ، فیلیپس ، PCMM ، استاندارد ۳۴۰۰۰

در علوم انسانی مدل ها ابزارهایی برای ارائه چارچوبی جامع به منظور دستیابی به هدف مورد نظر می باشد. در همین راستا مدل های تعالی منابع انسانی نیز چارچوب هایی جهت رشد و تعالی حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان ها ارائه می کنند. در سال های گذشته چهار مدل در حوزه ی منابع انسانی مورد توجه فعالین حوزه مدیریت منابع انسانی در ایران قرار گرفته است:

مدل تعالی منابع انسانی ایران :

 مدل تعالی منابع انسانی ایران - مشاوره مدل منابع انسانی
این مدل توسط انجمن مدیریت منابع انسانی ایران ارائه شده است و از سه بخش اصلی راهبردها، توانمندسازها و نتایج مطابق با شکل فوق تشکیل شده است.

مدل منابع انسانی فیلپس:

مدل فیلیپس - مشاوره مدل منابع انسانیاین مدل توسط شرکت لوازم خانگی فیلیپس ارائه شده است و از بخش های اصلی مطابق با شکل فوق تشکیل شده است.

مدل بلوغ قابلیت منابع انسانی – PCMM :

مدل بلوغ قابلیت منابع انسانی - PCMM - مشاوره مدل منابع انسانیمدل PCMM یا People Capability Maturity Model توسط موسسه مهندسی نرم افزار ارائه شده است و از پنج سطح اصلی مطابق با شکل فوق تشکیل شده است.

مدل منابع انسانی استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی :

مدل استاندارد 34000 منابع انسانی - مشاوره مدل منابع انسانی
این مدل توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ارائه شده است و از دوازده فرآیند اصلی شامل طراحی ساختار سازمانی کلان و تفضیلی ، طراحی و گریدینگ شغل ، جذب و استخدام و گریدینگ شاغل ، حقوق و مزایا ،  سلامت و روابط کار ، سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی ، آموزش و تسهیم دانش ، مدیریت عملکرد و پاداش ، تحلیل و توسعه شایستگی ها ، مربی گری و منتورینگ ، تیم سازی ، مدیریت استعداد و جانشین پروری ، پیشنهادات و نوآوری مستمر ، حسابرسی و ریسک منابع انسانی ، اخلاق و ارزش ها و فرهنگ سازمانی  و مدیریت استراتژیک منابع انسانی تشکیل شده است.
همه این مدل ها با برخورداری از نقاط قوت و نقاط نیزمند به بهود خاص خود هریک در کسب و کار و در شرایطی می تواند کارا اثربخش باشد.
در مثبت تو شما را همراهی می کنیم تا بهینه ترین نقشه راه توسعه منابع انسانی در کسب و کار خود ایجاد کنید و ازین طریق حفظ مزیت های کلیدی رقابتی خود و نیز رشد مستمر کسب و کار را تضمین کنید. با ما در ارتباط باشید:

درخواست مشاوره /برنامه/کارگاه

ویژه سازمان ها و کسب و کارها

برنامه ها / کارگاه های مثبت تو پس از شناخت مساله و طراحی راهکار اختصاصی متناسب با سازمان ها و کسب و کارها ارائه می شوند.
ثبت درخواست طراحی برنامه