کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌ ها

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی ها

Assessment & Development Center 


گرت مملکت باید آراسته  … مده کار معظم به نوخاسته

به خردان مفرمای کار درشت … که سندان نشاید شکستن به مشت

نخواهی که ضایع شود روزگار  …  به ناکار دیده مفرمای کار

سعدی علیه الرحمه

بنابر تعریف یونیدو (UNIDO) که مورد پذیرش طیف گسترده ای از مخاطبان قرار گرفته است، شایستگی ها برای توصیف مجموعه­ای از رفتارها به کار می­روند که ترکیب واحدی از دانش، مهارت ها و نگرش ها و  ارزش ها را منعکس می­کند و با عملکرد در یک نقش سازمانی مرتبط است. بنا بر این تعریف، دانش به تنهایی برای موفقیت در انجام موفقیت آمیز وظایف کافی نیست و ترکیب آن با مهارت و ویژگی های شخصیتی عامل موفقیت در انجام کارها می باشد.
کانون ارزیابی شایستگی

شایستگی

 

تاکید شایستگی بر این است که آنچه عملکرد افراد را می سازد، میزان و سطح شایستگی های آن هاست. افراد موفق و با عملکردهای مطلوب از سطوح بالای شایستگی های متناسب با کار خود برخوردارند و اغلب افراد ناموفق، شایستگی های لازم برای موفقیت در شغل خود را ندارند. ازین رو سازمان ها و کسب و کارهای پیشرو همواره اهمیت ویژه ای برای شناخت سطح شایستگی های کارکنان کلیدی و ایجاد زمینه های توسعه و رشد آنها قائل هستند.
مهم ترین ابزار موثر در شناخت شایستگی های افراد که در عین حال رویکرد توسعه ای دارد، کانون ارزیابی و توسعه شایستگی ها است. این ابزار، شایستگی های فرد را در شرایطی مشابه شرایط محیط کاری ارزیابی می کند و میزان و سطح آن را مشخص می کند. همچنین پس از تعیین میزان و سطح هر شایستگی، برنامه های رشد و توسعه فردی و حرفه ای به منظور ارتقا سطح شایستگی ها ارائه می شود. شایان ذکر است  ارزیابی شایستگی ها در مدلی از شایستگی ها صورت می گیرد که به سازمان در اثربخش نمودن فعالیت هایش کمک می کند.

کانون ارزیابی

خدمات مثبت تو در زمینه ی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی ها:
مثبت تو،  سازمان ها، کسب و کارها و مراکز آموزشی و علاقه مندان را در زمینه های زیر یاری می کند؛
طراحی و پیاده سازی برنامه های کانون ارزیابی و توسعه شایستگی ها (فرآیندها، تدوین مدل شایستگی، ارزیابی با ابزارهای گوناگون ارزابی، برنامه ریزی توسعه حرفه ای و …) متناسب با نیازهای هر سازمان با کاربردهای:
  • جذب و استخدام سرمایه های انسانی
  • ارزیابی و توسعه سرمایه های انسانی
  • شناسایی استعدادها و مدیران آینده

درخواست برنامه

ویژه سازمان ها و کسب و کارها

برنامه های مثبت تو پس از شناخت مساله و طراحی راهکار اختصاصی متناسب با سازمان ها و کسب و کارها ارائه می شوند.
ثبت درخواست طراحی برنامه

پیوندهای مرتبط

برنامه توسعه فردی
توسعه رهبری - مثبت تو
mbti - مثبت تو