CBT | برنامه آموزش و توسعه شایستگی ها

Competency Based Training 

شناخت و پرورش ظرفیت ها، شایستگی ها و قابلیت های نیروی انسانی نقش بسیار تعیین كننده ای در بقاء و ادامه حیات سازمان در محیط های رقابتی دارد و هرگونه بی توجهی به این قابلیت ها و صلاحیت های نیروی انسانی به عنوان منابع استراتژیك و سرمایه های دانشی موجب خلع امتیاز رقابتی می شود. از این‌رو سازمان هایی كه برنامه نظام مند و استراتژیكی برای توسعه سرمایه ها و دارایی های نامشهود دارند، ارزش بیشتری برای مشتریان تولید می كنند. یكی از رویكردهای توسعه ظرفیت ها و قابلیت های منابع انسانی برای تولید ارزش، « آموزش مبتنی بر شایستگی » است.

شایستگی ها برای توصیف مجموعه­ای از رفتارها به کار می­روند که ترکیب واحدی از دانش، مهارت ها و نگرش ها و  ارزش ها را منعکس می­کند که با عملکرد در یک نقش سازمانی مرتبط است. خانم سیما سنقی محقق هندی حوزه توسعه منابع انسانی، شایستگی ها را دارای پنج مولفه / پنج بفعد زیر می داند:

ابعاد شایستگی به منظور توسعه در آموزش و توسعه شایستگی ها

ابعاد شایستگی به منظور توسعه در آموزش و توسعه شایستگی ها

در برنامه آموزش مبتنی بر شایستگی، شایستگی های مربوط به هر یك از مشاغل تعیین و دانش، مهارت، رفتار، ویژگی های شخصیتی،… مربوط به هر یك از شایستگی ها مشخص می گردد. سپس برنامه های توسعه و آموزش فردی در راستای کسب این شایستگی ها برای هر یک از افراد تدوین و اجرا می شود. کانون تمرکز برنامه های آموزش مبتنی بر شایستگی، ایجاد توسعه در ابعاد/مولفه هایی است که نیاز به توسعه دارند و این اصلی ترین برتری این برنامه ها نسبت به برنامه های سنتی آموزش است.

جدول زیر برنامه های آموزشی سنتی را با برنامه های آموزشی مبتنی بر شایستگی مقایسه می کند:

برنامه های آموزشی سنتی برنامه های آموزشی مبتنی بر شایستگی
مبتنی بر محتوی مبتنی بر شایستگی
مبتنی بر زمان مبتنی بر عملکرد
اجرا به صورت گروهی اجرا به صورت فردی
مبتنی بر نیازهای گروه مبتنی بر نیازهای فرد
بازخورد دیرهنگام بازخورد زودهنگام
مبتنی بر کتاب کار مبتنی بر ماژول های متعدد
تجربه شاخه های محدود تجربه یادگیری در تمام شاخه های مورد نیاز
آموزگار به منزله سخنران و ارائه دهنده آموزگار به منزله مربی و مرشد
مبتنی بر اهداف کلی مبتنی بر اهداف خاص
مبتنی بر معیارهای ذهنی مبتنی بر معیارهای عینی
تاکید بر نمره نهایی تاکید بر شایستگی فراگیر

 

خدمات +تو در زمینه ی برنامه های آموزش و توسعه شایستگی ها:

+تو به نمایندگی از توکا،  سازمان ها، کسب و کارها و مراکز آموزشی و علاقه مندان به توسعه فردی را در زمینه های زیر یاری می کند؛

  • طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر شایستگی (فرآیندها، پروفایل شایستگی و …) متناسب با نیازهای هر سازمان
  • همراهی و مربی گری به منظور اجرای برنامه های توسعه مبتنی بر شایستگی از جمله برنامه های توسعه فردی و اجرای آن در ابعاد فردی (IDP) و سازمانی (PDP)
  • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با برنامه های آموزش و توسعه شایستگی ها

 

پیوندهای مرتبط :

PDP |  برنامه توسعه فردی

MBTI | LDP ؛ توسعه رهبری +تو | Leadership Development Program

MBTI | CDP ؛ مسیرشغلی +تو | Career Development Program