خودشناسی و توسعه فردی

شما را همراهی می کنیم تا با شناخت توانمندی ها پتانسیل ها و گوهرهای وجودی منحصر به فرد خود، اهداف کلیدی و سرنوشت ساز زندگی (تحصیلی، شغلی، مالی و …) را به درستی انتخاب نمایید و با استراتژی ها و روش های صحیح به آنها دست یابید.

وبلاگ PlusYou IDP

 کارگاه های PlusYou IDP