برنامه توسعه رهبری | LDP

Leadership Development Program 

برنامه توسعه رهبری

توسعه رهبری

رهبری مجموعه ای از توانایی ها، شایستگی ها، وظایف و ویژگی های شخصیتی به منظور انجام موفقیت آمیز تغییر از طریق تلاش دیگران می باشد. برای دستیابی به اهداف سازمان از طریق تلاش دیگران، رهبران سازمانی با سه فعالیت اصلی در گیر اند:
 • تعیین جهت حرکت سازمان
 • ترغیب و انگیزه مند کردن دیگران به حرکت در جهت اهداف سازمان
 • تعقیب دستیابی موثر به اهداف
وجود عوامل پیچیده سازمانی برای انجام کارا و اثربخش این سه فعالیت، رهبران سازمانی را با چالش های مهمی مواجه کرده است. مهم ترین این عوامل عبارتند از:
 • پیچیده تر شدن کارها
 • پراکندگی دانش سازمانی و متخصصان
 • کنترل و تحت پوشش قرار گرفتن منابع انسانی بیشتر با امکانات و منابع کمتر
 • تنوع شخصیتی، قومیتی و ملیتی نیروی کار
 • شتاب بیشتر تغییرات محیط
 • افزایش شدت رقابت کسب و کارها
 • افزایش انتظارات عملکردی
 • نیاز به تاثیر رهبری بر ساختارهای قدرت خارجی
در سایه وجود عوامل پیچیده، اصلی ترین چالش سازمان های امروزی، کمبود رهبران سازمانی شایسته به منظور غلبه بر پیچیدگی ها و انجام وظایف رهبری است.
برنامه های توسعه  رهبری در سراسر دنیا، برای مدیران بخش های مختلف و رهبران سازمانی تدوین و اجرا می شود. برای آشنایی بیشتر در این زمینه موردکاوی های مربوط به US Air Force ، Southwest Airlines ، Nokia ،Marriott ، JetBlue ، Ernest & Young را مطالعه فرمایید.

.

خدمات مثبت تو در زمینه ی برنامه های توسعه رهبری مبتنی بر MBTI :
مثبت تو،  سازمان ها، کسب و کارها و مراکز آموزشی و علاقه مندان به توسعه فردی را در زمینه های زیر یاری می کند:
 • طراحی برنامه های توسعه رهبری متناسب با نیازمندی های سازمان
 • برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مرتبط با توسعه رهبری

درخواست برنامه/کارگاه

ویژه سازمان ها و کسب و کارها

برنامه ها / کارگاه های مثبت تو پس از شناخت مساله و طراحی راهکار اختصاصی متناسب با سازمان ها و کسب و کارها ارائه می شوند.

ثبت درخواست طراحی برنامه

پیوندهای مرتبط

MBTI PDP | توسعه فردی

برنامه توسعه فردی

MBTI | شخصیت شناسی

mbti - مثبت تو