ثبت درخواست طراحی برنامه/کارگاه

طراحی برنامه

برنامه ها / کارگاه های مثبت تو پس از شناخت مساله و طراحی راهکار اختصاصی متناسب با سازمان ها و کسب و کارها ارائه می شوند. برای درخواست طراحی برنامه فرم زیر را تمکیل نمایید: